Грађевинске норме – вежба

Грађевинске норме –  општи појмови и подела норми                                  вежба

 1. Шта је норма?

Норма је просечно утрошено радно време радника и машина, и просечан утрошак

материјала и енергије за неку позицију рада.

2. Шта код нормирања подразумевамо?

Подразумевају се нормални услови рада, добро организовано радно место,

просечан радник који рационално користи знање, материјал, алат и машине и

остварује добар квалитет посла.

3. Како су норме систематизоване?

Просечне норме у грађевинарству су систематизоване у књигама, у којима је

табеларно дат преглед  просечног утрошка  материјала,  енергије  и  радне  снаге.

4. Какве се норме поред просечних јављају у грађевинарству?

Индивидуалне норме  које се стварају  само за специфичне врсте радова које нису

нормирани, или за услове рада на градилишту који се битно разликују од услова

предвиђених нормативом.

5. Шта постижемо применом норми?

Применом норми у грађевинарству се регулише и контролише производни процес,

подиже продуктивност рада , а  рад плаћа према количини и квалитету.

6. Коме су просечне грађевинске норме потребне?

Просечне грађевинске норме су  потребне свим учесницима у изградњи  објекта.

Пројектанту  су потребне за анализу цена и израду предрачуна радова.

Инвеститору служе за контролу цена при исплати изведених радова, а посебно ако

се јаве накнадни радови чија се цена утврђује договором.

Извођачу радова служе за израду понуде за јавно надметање, за анализу цена за

накнадне радове,  састављање радног налога, израду грађевинске књиге,  израду

индивидуалних норми  и за  планирање радне снаге и материјала.

7. Како делимо грађевинске норме?    

Радне норме:    – норма времена – је време потребно раднику, односно   машини

    да изврши јединицу производа, изражено у норма часовима. ( н.ч.)

                                норма учинка (израде) – је количина производа коју радник,

група радника или машина  може да произведе у јединици времена (сат, смена).

Норма времена једнака је реципрочној вредности норме учинка. (ГН В=1/ ГН У)

Норме утрошка материјала – представљају просечну количину материјала која нам

треба за извођење једне јединице грађевинског производа. Код нормирања узима

се у обзир и “растур“ материјала ( део који се проспе, поломи, отпадне  и слично…)

8. Како су нормативи груписани?

Нормативи су груписани у поглавља према врстама радова и свака врста рада

Носи одређену ознаку. У свакој врсти, радови су подељени на позиције радова, а

ове на потпозиције. Потребе за радном снагом дате су у норма часовима (нч), а

материјал у одговарајућим јединицама мере ( м, м2, м3, кг, ком…)

9. Како су радници у нормативима  груписани?

Радници су груписани по специјалности (зидари, тесари, армирачи, машинисти..)

и по квалификацијама ( 9 група – I и II неквалификовани, III полуквалификовани,

IV, V, VI квалификовани,  VII, VIII и IX група  високо квалификовани