Грађевинске норме – тест питања

Грађевинске норме – општи појмови и подела норми                         тест питања

                                 

1.   Шта је норма?

а)   Просечно утрошено радно време радника и машина, и просечан утрошак

материјала и енергије за остварење неке позиције рада.

б)   Најкраће време потребно раднику и машини за остварење неке позиције рада.

ц)   Теоријско време потребно за остварење неке позиције рада.

2.   Шта се код нормирања подразумева?

а)   Просечан радник који ради најмање 8 часова дневно.

б)   Нормални услови рада, добро организовано радно место, просечан радник који

користи знање, материјал, алат и машине и остварује добар квалитет рада.

ц)   Специфични услови рада и радник који прати развој технологије.

3.   Како су просечне норме у грађевинарству систематизоване?

а)   У књигама, са табеларним прегледом утрошка материјала, енергије,  радне снаге.

б)   У књигама, по областима и врстама радова.

ц)   У књигама које се зову Просечне норме у грађевинарству.

4.   Какве се норме поред просечних јављају у грађевинарству?

а)   Индивидуалне норме  које се стварају  према најуспешнијим резултатима рада.

б)   Индивидуалне норме  које се стварају  извођачи  радова за свако градилиште.

ц)   Индивидуалне норме  које се стварају  само за специфичне врсте радова који

нису нормирани и за услове рада који се битно разликују од услова из норматива.

 

5.   Шта постижемо применом норми у грађевинарству?

а)   Применом норми се контролишу радници и  плаћа  рад.

б)   Применом норми се проверава утрошак материјала и радне снаге.

ц)   Применом норми се регулише и контролише производни процес, подиже

продуктивност рада, а  рад плаћа према изведеној количини и квалитету.

6.   Коме су просечне грађевинске норме потребне?

а)   Грађевинске норме су потребне свим учесницима у изградњи  објекта.

б)   Пројектанту  за израду предрачуна радова, а  инвеститору за  контролу цена.

ц)   Извођачу  за израду понуде, радног налога, планирање рада  и материјала…

 

7.   Како делимо грађевинске норме?   

а)   Радне норме (норма времена и норма учинка – израде)                                                                      и норме утрошка материјала.

б)   Норме времена и норме учинка са урачунатим  помоћним радовима.

ц)   Норме утрошка материјала са одговарајућим јединицама мере.

 

8.   Како су радови у нормативима  груписани?

а)   У поглавља  према врстама радова.

б)   У поглавља са општим напоменама о начину  и  условима рада.

ц)   У поглавља са одређеном ознаком ГН према врстама радова. У свакој врсти, радови су подељени на позиције радова, а ове на потпозиције.

 

9.   Како су радници у нормативима  груписани?

а)   Радници су груписани по специјалности  ( зидари, тесари, армирачи, машинисти..)

б)   Радници су груписани и по специјалности и  по квалификацијама.

ц)   Радници су груписани по квалификацијама  у  9 група –  I, II  група неквалификовани, III полуквалификовани,  IV,V,VI   квалификовани,  VII,VIII,IX  високо квалификовани.

Грађевинске норме – вежба

Грађевинске норме –  општи појмови и подела норми                                  вежба

 1. Шта је норма?

Норма је просечно утрошено радно време радника и машина, и просечан утрошак

материјала и енергије за неку позицију рада.

2. Шта код нормирања подразумевамо?

Подразумевају се нормални услови рада, добро организовано радно место,

просечан радник који рационално користи знање, материјал, алат и машине и

остварује добар квалитет посла.

3. Како су норме систематизоване?

Просечне норме у грађевинарству су систематизоване у књигама, у којима је

табеларно дат преглед  просечног утрошка  материјала,  енергије  и  радне  снаге.

4. Какве се норме поред просечних јављају у грађевинарству?

Индивидуалне норме  које се стварају  само за специфичне врсте радова које нису

нормирани, или за услове рада на градилишту који се битно разликују од услова

предвиђених нормативом.

5. Шта постижемо применом норми?

Применом норми у грађевинарству се регулише и контролише производни процес,

подиже продуктивност рада , а  рад плаћа према количини и квалитету.

6. Коме су просечне грађевинске норме потребне?

Просечне грађевинске норме су  потребне свим учесницима у изградњи  објекта.

Пројектанту  су потребне за анализу цена и израду предрачуна радова.

Инвеститору служе за контролу цена при исплати изведених радова, а посебно ако

се јаве накнадни радови чија се цена утврђује договором.

Извођачу радова служе за израду понуде за јавно надметање, за анализу цена за

накнадне радове,  састављање радног налога, израду грађевинске књиге,  израду

индивидуалних норми  и за  планирање радне снаге и материјала.

7. Како делимо грађевинске норме?    

Радне норме:    – норма времена – је време потребно раднику, односно   машини

    да изврши јединицу производа, изражено у норма часовима. ( н.ч.)

                                норма учинка (израде) – је количина производа коју радник,

група радника или машина  може да произведе у јединици времена (сат, смена).

Норма времена једнака је реципрочној вредности норме учинка. (ГН В=1/ ГН У)

Норме утрошка материјала – представљају просечну количину материјала која нам

треба за извођење једне јединице грађевинског производа. Код нормирања узима

се у обзир и “растур“ материјала ( део који се проспе, поломи, отпадне  и слично…)

8. Како су нормативи груписани?

Нормативи су груписани у поглавља према врстама радова и свака врста рада

Носи одређену ознаку. У свакој врсти, радови су подељени на позиције радова, а

ове на потпозиције. Потребе за радном снагом дате су у норма часовима (нч), а

материјал у одговарајућим јединицама мере ( м, м2, м3, кг, ком…)

9. Како су радници у нормативима  груписани?

Радници су груписани по специјалности (зидари, тесари, армирачи, машинисти..)

и по квалификацијама ( 9 група – I и II неквалификовани, III полуквалификовани,

IV, V, VI квалификовани,  VII, VIII и IX група  високо квалификовани