Грађевинске норме – тест питања

Грађевинске норме – општи појмови и подела норми                         тест питања

                                 

1.   Шта је норма?

а)   Просечно утрошено радно време радника и машина, и просечан утрошак

материјала и енергије за остварење неке позиције рада.

б)   Најкраће време потребно раднику и машини за остварење неке позиције рада.

ц)   Теоријско време потребно за остварење неке позиције рада.

2.   Шта се код нормирања подразумева?

а)   Просечан радник који ради најмање 8 часова дневно.

б)   Нормални услови рада, добро организовано радно место, просечан радник који

користи знање, материјал, алат и машине и остварује добар квалитет рада.

ц)   Специфични услови рада и радник који прати развој технологије.

3.   Како су просечне норме у грађевинарству систематизоване?

а)   У књигама, са табеларним прегледом утрошка материјала, енергије,  радне снаге.

б)   У књигама, по областима и врстама радова.

ц)   У књигама које се зову Просечне норме у грађевинарству.

4.   Какве се норме поред просечних јављају у грађевинарству?

а)   Индивидуалне норме  које се стварају  према најуспешнијим резултатима рада.

б)   Индивидуалне норме  које се стварају  извођачи  радова за свако градилиште.

ц)   Индивидуалне норме  које се стварају  само за специфичне врсте радова који

нису нормирани и за услове рада који се битно разликују од услова из норматива.

 

5.   Шта постижемо применом норми у грађевинарству?

а)   Применом норми се контролишу радници и  плаћа  рад.

б)   Применом норми се проверава утрошак материјала и радне снаге.

ц)   Применом норми се регулише и контролише производни процес, подиже

продуктивност рада, а  рад плаћа према изведеној количини и квалитету.

6.   Коме су просечне грађевинске норме потребне?

а)   Грађевинске норме су потребне свим учесницима у изградњи  објекта.

б)   Пројектанту  за израду предрачуна радова, а  инвеститору за  контролу цена.

ц)   Извођачу  за израду понуде, радног налога, планирање рада  и материјала…

 

7.   Како делимо грађевинске норме?   

а)   Радне норме (норма времена и норма учинка – израде)                                                                      и норме утрошка материјала.

б)   Норме времена и норме учинка са урачунатим  помоћним радовима.

ц)   Норме утрошка материјала са одговарајућим јединицама мере.

 

8.   Како су радови у нормативима  груписани?

а)   У поглавља  према врстама радова.

б)   У поглавља са општим напоменама о начину  и  условима рада.

ц)   У поглавља са одређеном ознаком ГН према врстама радова. У свакој врсти, радови су подељени на позиције радова, а ове на потпозиције.

 

9.   Како су радници у нормативима  груписани?

а)   Радници су груписани по специјалности  ( зидари, тесари, армирачи, машинисти..)

б)   Радници су груписани и по специјалности и  по квалификацијама.

ц)   Радници су груписани по квалификацијама  у  9 група –  I, II  група неквалификовани, III полуквалификовани,  IV,V,VI   квалификовани,  VII,VIII,IX  високо квалификовани.

Грађевинске норме – вежба

Грађевинске норме –  општи појмови и подела норми                                  вежба

 1. Шта је норма?

Норма је просечно утрошено радно време радника и машина, и просечан утрошак

материјала и енергије за неку позицију рада.

2. Шта код нормирања подразумевамо?

Подразумевају се нормални услови рада, добро организовано радно место,

просечан радник који рационално користи знање, материјал, алат и машине и

остварује добар квалитет посла.

3. Како су норме систематизоване?

Просечне норме у грађевинарству су систематизоване у књигама, у којима је

табеларно дат преглед  просечног утрошка  материјала,  енергије  и  радне  снаге.

4. Какве се норме поред просечних јављају у грађевинарству?

Индивидуалне норме  које се стварају  само за специфичне врсте радова које нису

нормирани, или за услове рада на градилишту који се битно разликују од услова

предвиђених нормативом.

5. Шта постижемо применом норми?

Применом норми у грађевинарству се регулише и контролише производни процес,

подиже продуктивност рада , а  рад плаћа према количини и квалитету.

6. Коме су просечне грађевинске норме потребне?

Просечне грађевинске норме су  потребне свим учесницима у изградњи  објекта.

Пројектанту  су потребне за анализу цена и израду предрачуна радова.

Инвеститору служе за контролу цена при исплати изведених радова, а посебно ако

се јаве накнадни радови чија се цена утврђује договором.

Извођачу радова служе за израду понуде за јавно надметање, за анализу цена за

накнадне радове,  састављање радног налога, израду грађевинске књиге,  израду

индивидуалних норми  и за  планирање радне снаге и материјала.

7. Како делимо грађевинске норме?    

Радне норме:    – норма времена – је време потребно раднику, односно   машини

    да изврши јединицу производа, изражено у норма часовима. ( н.ч.)

                                норма учинка (израде) – је количина производа коју радник,

група радника или машина  може да произведе у јединици времена (сат, смена).

Норма времена једнака је реципрочној вредности норме учинка. (ГН В=1/ ГН У)

Норме утрошка материјала – представљају просечну количину материјала која нам

треба за извођење једне јединице грађевинског производа. Код нормирања узима

се у обзир и “растур“ материјала ( део који се проспе, поломи, отпадне  и слично…)

8. Како су нормативи груписани?

Нормативи су груписани у поглавља према врстама радова и свака врста рада

Носи одређену ознаку. У свакој врсти, радови су подељени на позиције радова, а

ове на потпозиције. Потребе за радном снагом дате су у норма часовима (нч), а

материјал у одговарајућим јединицама мере ( м, м2, м3, кг, ком…)

9. Како су радници у нормативима  груписани?

Радници су груписани по специјалности (зидари, тесари, армирачи, машинисти..)

и по квалификацијама ( 9 група – I и II неквалификовани, III полуквалификовани,

IV, V, VI квалификовани,  VII, VIII и IX група  високо квалификовани

Заштита на раду

Предмет заштите и начин спровођења

main_14 zidanje1

Заштита на раду је организована друштвена делатност која радницима омогућава услове за безбедан  рад.

Почетком 19 века забрањено је запошљавање малолетника, ограничено је радно време на 42 часа недељно, уведени закони и контрола примене тих закона.

Спровођење заштите, по закону организује предузеће које организује производњу и тако се стара о заштити радова и заштити радника.

У складу са тим испитују се:

 • услови за рад и оруђе за рад
 • одређују посебни услови за поједине послове
 • води евиденција о мерама заштите
 • прибавља документација
 • оспособљавају радници за рад на безбедан начин.

 Грађевинско предузеће је обавезно да  прати  и  изучава  проблеме  заштите на  радуO спровођењу мера води евиденцију.

О повредама на раду, професионалним болестима, о  обуци и здрављу радника

Употреба личних заштитних средстава је обавезна.

radna_oprema_bezbednost_skola_za_bageriste1

У грађевинарству подразумева:

 • одећу
 • обућу
 • заштитни шлем
 • заштитне наочаре
 • заштитне рукавице
 • штитнике за уши

Посебно су заштићени радници који раде са бетоном, на висини, на дизалицама и монтажери

Осим радника обавезно:  

суседне објекте и околину (ограда, чување опасних материјала,складиштење материјала, саобраћајнице, обезбеђење опасних места и околних објеката, заштита од прашине…)

Надзор у области заштите на раду обавља:

 • инспекција рада
 • рударска инспекција
 • санитарна инспекција

  Лична заштитна средстава

Ulica-gradiliste-11  zastita-na-radu 1

 • Одећa за рад

Прави се од чврстих материјала тако да омогућава слободу покрета и са џеповима за одлагање алата (чекића, шрафцигера). Користе се одела, комбинезони, прслуци, јакне.

          zimska-jakna
 • Обућа за рад

Пружа заштиту од предмета који падају или од оштрих предмета и абразивних материјала. Треба потпуно да покрива стопала. Bоље су дубоке ципеле са чврстим ђоном од патика.

           Radne-cipele
 • Радне торбице

Корисне су за држање алата при руци. Кожне торбице су чвршће и погодније за теже алате. Футроле за ексере се комбинују са опасачем. Mогу имати и бочне преграде.

          torbica1b
 • Заштитни шлем

Неопходан је за рад на висини или за  заштиту од предмета који падају или од тврдих површина. Треба да је удобан и одговарајућe величине.

          slem 1a
 • Заштитне наочаре

Неопходне су код варења и када се приликом рада подиже прашина или пиљевина и код рада на  плафону. Заштитне маске за очи боље пријањају уз лице.

            maske
 • Заштитне рукавице

Кожне рукавице штите од трења, удараца и огреботина, а ПВЦ од неких  хемикалија и надражаја коже. Од латекса боље пријањају и тање су али штите само од прљања руку.

    rukavice
 • Штитници за уши

Обезбеђују ефикасну заштиту код рада са бучним алаткама. Тампони су доступна и јефтина алтернатива штитницима. Треба водити рачуна да се не гурну предубоко.

          zastita-sluha-antifoni
 • Штитници за колена

Штите колена када се ради клечећи. Обично се причвршћују чичак траком. Могу се и навлачити, али тада не штите одећу. Праве се од различитих материјала.

            kolena
 • Маске

Могу да штите од пиљевине или спречавају удисање прашине и гасова. Са вентилом су боље јер он смањује влажност унутар маске. Треба добро да пријањају.

           maska
 • Заштита од пада

Заштитни каишеви су потрбни за рад на висини. Каче се посебном куком за фиксну скелу преко сигурносног ужета. Морају се редовно проверавати и одржавати.

             pad1
 • Остало

Пенол паста се користи за прање масних и запрљаних руку. Пуцвал користимо за чишћење масних предметаи машина. Зидна апотека треба да одговара броју запослених.

           htz_oprema_ostalo